Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Родос"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
4. Код за ЄДРПОУ
14312157
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-22
6. Електронна поштова адреса
info@rodos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://rodos.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович д/н д/н
д/н
0.11946
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.18р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припиненi повноваження члена наглядової ради Сьомушкiна Артема Юрiйовича, володiє часткою в статутному капiталi 0,11946%, термiн перебування на посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
05.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Биховченко Надiя Iванiвна д/н д/н
д/н
3.24861
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.18р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припиненi повноваження члена наглядової ради Биховченко Надiї Iванiвни, володiє часткою в статутному капiталi 3,24861%, термiн перебування на посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
05.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Рябко Олександр Вiкторович д/н д/н
д/н
5.68371
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.18р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припиненi повноваження члена наглядової ради Рябко Олександра Вiкторовича, володiє часткою в статутному капiталi 5,68371%, термiн перебування на посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
05.04.2018 обрано Член наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович д/н д/н
д/н
0.11946
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.18р. обраний термiном на 3 роки на посаду члена наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович, володiє часткою в статутному капiталi 0,11946%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - головний конструктор ПрАТ "Родос", менеджер з дослiджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц Нiмеччина. Член наглядової ради є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
05.04.2018 обрано Член наглядової ради Биховченко Надiя Iванiвна д/н д/н
д/н
3.24861
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 02.04.15р. обрана термiном на 3 роки на посаду члена наглядової ради Биховченко Надiя Iванiвна, володiє часткою в статутному капiталi 3,24861%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Родос". Член наглядової ради є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
05.04.2018 обрано Член наглядової ради Рябко Олександр Вiкторович д/н д/н
д/н
5.68371
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 05.04.18р. обраний термiном на 3 роки на посаду члена наглядової ради Рябко Олександр Вiкторович, володiє часткою в статутному капiталi 5,68371%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - провiдний iнженер-програмiст, головний конструктор ПрАТ "Родос". Член наглядової ради є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
05.04.2018 обрано Голова наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович д/н д/н
д/н
0.11946
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 05.04.18р. обраний головою наглядової ради термiном на 3 роки Сьомушкiн Артем Юрiйович, володiє часткою в статутному капiталi - 0,11946 %, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - головний конструктор ПрАТ "Родос", менеджер з дослiджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц Нiмеччина. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.