Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Родос"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
4. Код за ЄДРПОУ
14312157
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-22
6. Електронна поштова адреса
info@rodos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://rodos.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 05.04.2018 837094.00 29.05.2018 - 05.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними зборами 05.04.18р. Розмiр дивiдендiв – 837094,00 грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 24.04.2018р. Строк виплати дивiдендiв – з 29.05.2018р. по 05.10.2018р. Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.