Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
4. Код за ЄДРПОУ
14312157
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-22
6. Електронна поштова адреса
info@rodos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://rodos.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2017 обрано Директор Рябко Вiктор Iванович д/н д/н
д/н
82.21985
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.17р. переобраний термiном на 5 рокiв директор Рябко Вiктор Iванович, розмiр пакета акцiй - 82,21985 %, iнших посад протягом останнiх 5 рокiв не обiймав. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб.