Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14312157
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-20
6. Електронна поштова адреса
info@rodos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://rodos.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня тому що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається оскiльки вiдсутня дана посада. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, тому що емiтент не випускав боргових цiнних паперiв, не має державної частки, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Iнформацiя про облiгацiї не надається в зв'язку з тим, що облiгацiї емiтентом не випускалися. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. До складу звiту не включено звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. В Iнформацiї про стан корпоративного управлiння роздiл Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється оскiльки емiтент не є фiнансовою установою. Вiдомостi про аудиторський висновок за звiтний перiод вiдсутнi на пiдставi ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
AАВ № 235601
3. Дата проведення державної реєстрації
27.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
418547
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.22 ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
43.29 IНШI БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНI РОБОТИ
72.19 ДОСЛIДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI РОЗРОБКИ У СФЕРI IНШИХ ПРИРОДНИЧИХ I ТЕХНIЧНИХ НАУК
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Директор. Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АК ПромIнвестбанк м.Київ
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26008619991809
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АК ПромIнвестбанк м.Київ
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26009619991808

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Biктор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1977р., спецiальнiсть "Електронно-обчислювальнi машини", квалiфiкацiя - iнженер-системотехнiк
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначенi статутом товариства та "Положенням про виконавчий орган". Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозволу на розкриття iнформацiї про розмiр зарплати особа не надала. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 12.04.17р. вiдбулося переобрання директора. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймав посаду голови правлiння ПрАТ "Родос". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сьомушкiн Артем Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2004р., спецiальнiсть "Iнформацiйно-вимiрювальнi системи", квалiфiкацiя - магiстр з iнформацiйно-вимiрювальних систем
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", провiдний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував головi наглядової ради винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний конструктор ПрАТ "Родос". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обiймає посаду менеджера з дослiджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Нiмеччина. Голова наглядової ради є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биховченко Надiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Середня спецiальна, Республiканський заочний технологiчний технiкум, 1981р., спецiальнiсть - планування на пiдприємствах побутового обслуговування населення, квалiфiкацiя - технiк-плановик.
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода головному бухгалтеру виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Родос". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Олександр Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2007р., спецiальнiсть "Iнформацiйно-вимiрювальнi системи", квалiфiкацiя - iнженер-електронiк
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер-програмiст 1 ї категорiї ПрАТ "Родос"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - iнженер-програмiст 1 ї категорiї, провiдний iнженер-програмiст, головний конструктор ПрАТ "Родос". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайленко Тамара Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Донецький державний унiверситет, 1983р.,спецiальнiсть - економiчна кiбернетика, квалiфiкацiя - економiст-математик
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Сiєс про сервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки ревiзора визначенi статутом товариства та "Положенням про ревiзора". Емiтент виплачував посадовiй особi одноразову щорiчну винагороду згiдно цивiльно-правового договору. Дозволу на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ТОВ "Сiєс про сервiс". Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Сiєс про сервiс" (04071, м. Київ, вул.Олегiвська 36). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Рябко Вiктор Iванович д/н 1376515 82.21985822381 1376515 0 0 0
Голова наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович д/н 2000 0.11946089687 2000 0 0 0
Член наглядової ради, головний бухгалтер Биховченко Надiя Iванiвна д/н 54388 3.24861962934 54388 0 0 0
Член наглядової ради Рябко Олександр Вiкторович д/н 95156 5.6837105510 95156 0 0 0
Ревiзор Михайленко Тамара Олександрiвна д/н 2000 0.11946089687 2000 0 0 0
Усього 1530059 91.39111019790 1530059 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзична особа 1376515 82.21985822381 1376515 0
Усього 1376515 82.219858223808 1376515 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.04.2017
Кворум зборів** 99.3
Опис Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв. 3. Звiт директора. 4. Звiт наглядової ради. 5. Звiт ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту. 7. Розподiл прибутку i збиткiв. 8. Затвердження статуту в новiй редакцiї. 9. Затверджено внутрiшнi положення в новiй редакцiї. 10. Обрання директора. 11. Затвердження умов контракту з директором, обрання особи уповноваженої на пiдписання цього контракту. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. Затверджений порядок розподiлу прибутку, дивiденди не виплачуватимуться. Обрано директора та затверджено умови договору з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв. Затверджено статут та внутрiшнi положення в новiй редакцiї. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2000 308/10/1/2000 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA4000136766 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1674188 418547 100
Опис Акцiї розмiщенi у повному обсязi. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованому внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2792.4 2817.2 0 0 2792.4 2817.2
будівлі та споруди 2198.2 2149.2 0 0 2198.2 2149.2
машини та обладнання 10.2 160.4 0 0 10.2 160.4
транспортні засоби 580.8 468.1 0 0 580.8 468.1
земельні ділянки
інші 3.2 39.5 0 0 3.2 39.5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2792.4 2817.2 0 0 2792.4 2817.2
Опис Мiнiмальний термiн користування основними засобами складає: будiвлi та споруди - 20 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iншi - 12 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв становить на початок року 4123,7 тис. грн., на кiнець - 4493,2 тис. грн. Нараховано амортизацiї за звiтний рiк 349,4 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв не проводилась, амортизацiя для об'єктiв основних засобiв груп 3, 4, 5, 6, 9 та нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу, а для малоцiнних необоротних матерiальних активiв групи 11 - у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання. У звiтному роцi придбавались i введенi в експлуатацiю нематерiальнi активи та основнi засобi на суму 374,2 тис. грн. Вибуття нематерiальних активiв склало за первiсною вартiстю 4,6 тис. грн. Обмеження, передбаченi чинним законодавством, на володiння, користування та розпорядження основними засобами товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 41194.2 28081.7
Статутний капітал (тис. грн.) 418.6 418.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 418.6 418.6
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (41 194,2 тис. грн. ) бiльше статутного капiталу (418.6 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1606.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1047.7 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 2653.8 X X
Опис:

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
12.04.2017 12.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори не скликалися Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) вiдсутнi
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) вiдсутнi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Не може бути одночасно директором i ревiзором X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора не змiнено

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планується

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" за ЄДРПОУ 14312157
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.22
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 03191 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58 (044) 596-52-22

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2.5 2.5
Основні засоби: 1010 2792.4 2817.2
- первісна вартість 1011 4123.7 4493.2
- знос 1012 ( 1331.3 ) ( 1676 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 152 0
Усього за розділом I 1095 2946.9 2819.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 11278.3 21830.8
- у тому числі готова продукція 1103 0.7 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 140.7 577.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0.1
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1192 2598.3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14234.3 15565.3
Витрати майбутніх періодів 1170 1125 323.5
Інші оборотні активи 1190 0 133.1
Усього за розділом II 1195 27970.3 41028.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 30917.2 43848

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 418.6 418.6
Додатковий капітал 1410 1839.4 1839.4
Резервний капітал 1415 104.6 104.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25719.1 38831.6
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 28081.7 41194.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 25.4 0
розрахунками з бюджетом 1620 2428.4 1606.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 2270.7 1175.3
- зі страхування 1625 0 3.1
- з оплати праці 1630 0 61.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 381.7 982.7
Усього за розділом IІІ 1695 2835.5 2653.8
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 30917.2 43848

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 35704.8 22531.4
Інші операційні доходи 2120 9.2 29
Інші доходи 2240 987.4 1036.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 36701.4 23597
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 19122.7 ) ( 9364.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1567.2 ) ( 1604.4 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 20689.9 ) ( 10969.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 16011.5 12627.7
Податок на прибуток 2300 ( 2900.4 ) ( 2270.7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 13111.1 10357


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Рябко Вiктор Iванович
Головний бухгалтер Биховченко Надiя Iванiвна