Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14312157
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-20
6. Електронна поштова адреса
info@rodos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 67   07.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://rodos.com.ua в мережі Інтернет 07.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня тому що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається оскiльки вiдсутня дана посада. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, тому що емiтент не випускав боргових цiнних паперiв, не має державної частки, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Iнформацiя про облiгацiї не надається в зв'язку з тим, що облiгацiї емiтентом не випускалися. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня тому, що боргових цiнних паперiв товариство не випускало та гарантiй третьої особи не отримувало. До складу звiту не включено звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. В Iнформацiї про стан корпоративного управлiння роздiл Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється оскiльки емiтент не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
AАВ № 235601
3. Дата проведення державної реєстрації
27.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
418547
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.22 ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
43.29 IНШI БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНI РОБОТИ
72.19 ДОСЛIДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI РОЗРОБКИ У СФЕРI IНШИХ ПРИРОДНИЧИХ I ТЕХНIЧНИХ НАУК
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Директор. Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АК ПромIнвестбанк м.Київ
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26008619991809
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АК ПромIнвестбанк м.Київ
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26009619991808

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава, в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України д/н д/н д/н д/н 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Biктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1977р., спецiальнiсть "Електронно-обчислювальнi машини", квалiфiкацiя - iнженер-системотехнiк
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.11.2011 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначенi статутом товариства та "Положенням про виконавчий орган". Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозволу на розкриття iнформацiї про розмiр зарплати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ПрАТ "Родос". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сьомушкiн Артем Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2004р., спецiальнiсть "Iнформацiйно-вимiрювальнi системи", квалiфiкацiя - магiстр з iнформацiйно-вимiрювальних систем
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", провiдний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував головi наглядової ради винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 02.04.15р. вiдбулося переобрання члена наглядової ради, та згiдно рiшення наглядової ради вiд 02.04.15р. обраний головою наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний конструктор ПрАТ "Родос". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обiймає посаду менеджера з дослiджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Нiмеччина.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биховченко Надiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Середня спецiальна, Республiканський заочний технологiчний технiкум, 1981р., спецiальнiсть - планування на пiдприємствах побутового обслуговування населення, квалiфiкацiя - технiк-плановик.
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода головному бухгалтеру виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 02.04.15р. вiдбулося переобрання члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Родос". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2007р., спецiальнiсть "Iнформацiйно-вимiрювальнi системи", квалiфiкацiя - iнженер-електронiк
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер-програмiст 1 ї категорiї ПрАТ "Родос"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 02.04.15р. вiдбулося переобрання члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - iнженер-програмiст 1 ї категорiї, провiдний iнженер-програмiст, головний конструктор ПрАТ "Родос". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайленко Тамара Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Донецький державний унiверситет, 1983р.,спецiальнiсть - економiчна кiбернетика, квалiфiкацiя - економiст-математик
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Сiєс про сервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.11.2011 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки ревiзора визначенi статутом товариства та "Положенням про ревiзора". Емiтент виплачував посадовiй особi одноразову щорiчну винагороду згiдно цивiльно-правового договору. Дозволу на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ТОВ "Сiєс про сервiс". Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Сiєс про сервiс" (04071, м. Київ, вул.Олегiвська 36). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Рябко Вiктор Iванович д/н д/н д/н 1376515 82.21985822381 1376515 0 0 0
Голова наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович д/н д/н д/н 2000 0.11946089687 2000 0 0 0
Член наглядової ради, головний бухгалтер Биховченко Надiя Iванiвна д/н д/н д/н 54388 3.24861962934 54388 0 0 0
Член наглядової ради Рябко Олександр Вiкторович д/н д/н д/н 88036 5.25842975819 88036 0 0 0
Ревiзор Михайленко Тамара Олександрiвна д/н д/н д/н 2000 0.11946089687 2000 0 0 0
Усього 1522939 90.96582940506 1522939 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н 1376515 82.21985822381 1376515 0 0 0
Усього 1376515 82.219858223808 1376515 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту товариства 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 7. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 8. Обрання членiв наглядової ради. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. Затверджений порядок розподiлу прибутку, дивiденди не виплачуватимуться. Обрано членiв наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди за звiтний та попереднiй перiод не нараховувалися i не виплачувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватна Аудиторська фiрма "НАДIЯ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30220826
Місцезнаходження 03057 м. Київ д/н д/н вул. Металiстiв,17 к.401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2143
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 38(044)587-64-13
Факс 38(044) 456-86-17
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть, iнформацiйно-консультацiйнi послуги
Опис Аудиторська дiяльнiсть, iнформацiйно-консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24381627
Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Червоноармiйська, 65, оф. 410, 411
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 289-10-70
Факс (044) 289-34-78
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2000 308/10/1/2000 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA4000136766 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1674188 418547 100
Опис Акцiї розмiщенi у повному обсязi. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованому внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "РОДОС" (Розробки та Дослiдження) засноване вiдповiдно до Рiшення Мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 26. 01.1995р. №110 шляхом перетворення державного пiдприємства "Вишгородське спецiальне конструкторсько-технологiчне бюро" (ВСКТБ) у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.1993р. Пiдприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробiв та технологiй у наступних галузях: - лiфтобудування - системи керування пасажирськими лiфтами, електроннi комплектуючi до лiфтiв та спецiальне технологiчне обладнання. Загальними зборами акцiонерiв 15.11.11р. прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "РОДОС" на Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а також прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження товариства. Розвиток товариства за звiтний 2015 рiк пов'язаний з розробкою та виробництвом лiфтового електрообладнання. Органiзацiйних змiн, в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу в товариствi не вiдбувалось. Товариство не планує та не очiкує в подальшому злиття, приєднання, перетворення, подiл, видiл.
 
Пiдприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробiв та технологiй у галузi лiфтобудування: системи керування пасажирськими лiфтами, електроннi комплектуючi до лiфтiв та спецiальне технологiчне обладнання. Товариство повнiстю самостiйне, не входить в склад будь-яких корпорацiй, холдингiв i т.п. Не має фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. Органiзацiйна структура товариства не змiнилась. Вищим органом ПрАТ "РОДОС" є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює директор. Дiяльнiсть директора контролює наглядова рада на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю забезпечує ревiзор.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 6 осiб. Згiдно цивiльно-правового договору працювало: 3 особи без оплати та 2 особи з оплатою. Позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. Фонд оплати працi штатних працiвникiв - 993,2 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 208,6 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства.
 
Товариство повнiстю самостiйне, не входить до складу будь-яких об"єднань, корпорацiй, холдингiв i т.п.
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримував фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть ПрАТ "РОДОС" органiзованi вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (з наступними змiнами), Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. №39, Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. №419 та ПСБО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999 р. №137. В товариствi дiє журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. Облiк на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi з спрощеним планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.04.2001р. №186. Валютою звiтностi ПрАТ "Родос" являється гривня, а одиницею вимiру - тис. грн. Нарахування амортизацiї в 2015 р. для об"єктiв основних засобiв груп 3,4,5,6,9 та нематерiальних активiв здiйснювалось iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв, а для малоцiнних необоротних матерiальних активiв групи 11 амортизацiя нараховувалась у розмiрi 100% вартостi таких обєктiв у першому мiсяцi їх використання. Облiк запасiв ведеться за первiсною вартiстю. Переоцiнка запасiв не проводилась. Фiнансовi iнвестицiї товариством не залучалися.
 
Основними видами продукцiї, що розробляється i випускається товариством являються електроннi комплектуючi вироби для пасажирських лiфтiв. Найбiльш перспективним та науковоємким являється виробництво сучасних мiкропроцесорних систем керування пасажирськими лiфтами. Виробництво вiд сезонних змiн не залежить. Ринками збуту є пiдприємства України. Це заводи з виробництва лiфтiв та пiдприємства з ремонту та технiчного обслуговування лiфтiв. Основнi ризики пiдприємства пов'язанi з тим, що пiдприємство виробляє не кiнцевий продукт, а комплектуючi до лiфтiв. Тому цiлком залежить вiд технiчної полiтики споживачiв електронних комплектуючих до лiфтiв. Зменшити ризики та зберегти свiй сегмент на ринку збуту можна тiльки за рахунок якостi продукцiї, сервiсного обслуговування та постiйного полiпшення технiчних характеристик виробiв. Оскiльки сегмент ринку електронних комплектуючих для лiфтiв досить вузький, то всi його учасники добре знають одне одного. Тому значних витрат на рекламу та дистрибуцiю не потребує. Продаж здiйснюється тiльки по прямих договорах iз замовниками. Матерiали (листовий метал, склотекстолiт, фарби i т. п.) вiтчизняного виробництва i доступнi. Покупнi комплектуючi вироби (мiкросхеми, транзистори, дiоди, iндикатори i т. п.) закупаються в основному по iмпорту. Цiни повнiстю залежать вiд кон'юнктури на свiтових ринках, курсiв валют та податкових навантажень на iмпорт. Лiфтова галузь розвивається по шляху використання як нових технологiй виробництва (лазерна порiзка, гнуття та пробивка отворiв у металi), так i нових технiчних рiшень в основних елементах лiфта (асинхроннi та синхроннi безредукторнi лебiдки з використанням енергозберiгаючих частотних приводiв, сучасних адаптивних частотних приводiв дверей та розподiлених мiкропроцесорних систем керування лiфтами). Пiдприємство займається розробкою та виготовленням сучасних мiкропроцесорних систем керування лiфтами та iнших електронних комплектуючих до лiфтiв. Основну конкуренцiю складають закордоннi компанiї (Бiлорусiя - Могилiвлiфтмаш, Росiя - Щербiнкалiфт, ОТIС i т. п.). Особливiсть продукцiї пiдприємства заключається в наявностi в нiй ряду технiчних характеристик, що перевершують аналогiчнi показники у конкурентiв. Пiдприємство свiй розвиток пов'язує iз розробкою та виробництвом сучасної лiфтової електронiки. Це дасть можливiсть розширити ринок збуту продукцiї. Основними постачальниками є чотири пiдприємства, якi постачають електроннi компоненти, пускачi, кабелi i друкованi плати.
 
За останнi п'ять рокiв основними придбаннями пiдприємства були транспортнi засоби, необхiднi для провадження його господарської дiяльностi, лабораторне обладнання та офiсне примiщення. Залучення значних iнвестицiй та придбань, пов"язаних з господарською дiяльнiстю товариства, не планується.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з однiєї сторони, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради та членами виконавчого органу, з iншої сторони, правочини не укладались.
 
Пiдприємство має у власностi офiсне примiщення, комп'ютери, двi транспортнi одиницi, лабораторне обладнання та стенди. Орендоване майно вiдсутнє. В 2015 р. придбавались i введенi в експлуатацiю нематерiальнi активи та основнi засобi на суму 22,0 тис. грн. Вибуття нематерiальних активiв склало за первiсною вартiстю 11,0 тис. грн. Виробничi потужностi пiдприємства не загруженi. Основнi засоби використовуються i утримуються за мiсцем знаходження пiдприємства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi, так як шкiдливих викидiв немає i виробництво в цiлому екологiчно не шкiдливе. Пiдприємство не планує iнвестувати у капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
Оскiльки продукцiя товариства купується споживачами в основному за рахунок перерозподiлу бюджетних коштiв, то проблема змiни управлiння фiнансовими потоками являється прiоритетною i вирiшення можливе тiльки шляхом внесення вiдповiдних змiн у законодавчi акти.
 
Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) за порушення законодавства в 2015 р. у товариства склали 142,14 грн.
 
Фiнансування поточних витрат на виробництво та розробку нових видiв електронного лiфтового обладнання товариство здiйснює за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для власних потреб достатньо. Лiквiднiсть задовiльна.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв у товариства немає.
 
Пiдтримати виробництво iснуючої номенклатури лiфтового електронного обладнання.
 
Товариство самостiйно, за рахунок власних коштiв, проводить науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи по розробцi та пiдготовцi виробництва сучасного лiфтового електронного обладнання i витрати в 2015 роцi склали в сумi 978,6 тис. грн.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента - вiдсутнi.
 
Товариство, крiм основної, не випускає iншої продукцiї та не надає iнших послуг, не має торгових марок i патентiв.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3156.5 2961.2 0 0 3156.5 2961.2
будівлі та споруди 2254 2206.2 0 0 2254 2206.2
машини та обладнання 25.5 24.3 0 0 25.5 24.3
транспортні засоби 869.2 725 0 0 869.2 725
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 7.8 5.7 0 0 7.8 5.7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3156.5 2961.2 0 0 3156.5 2961.2
Опис Мiнiмальний термiн користування основними засобами складає: будiвлi та споруди - 20 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iншi - 12 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв становить на початок року 3156.5 тис. грн., на кiнець -2961.2 тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 217,3 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв не проводилась, амортизацiя для об'єктiв основних засобiв груп 3, 4, 5, 6, 9 та нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу, а для малоцiнних необоротних матерiальних активiв групи 11 - у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання. У звiтному роцi придбавались i введенi в експлуатацiю нематерiальнi активи та основнi засобi на суму 22,0 тис. грн. Вибуття нематерiальних активiв склало за первiсною вартiстю 11,0 тис. грн. Обмеження, передбаченi чинним законодавством, на володiння, користування та розпорядження основними засобами товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 17724.7 13147.1
Статутний капітал (тис. грн.) 418.6 418.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 418.6 418.6
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (17 724 700 грн. ) бiльше статутного капiталу (418 600 грн. ), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1179.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 23.2 X X
Усього зобов'язань X 1202.6 X X
Опис:

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
02.04.2015 03.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватна Аудиторська фiрма "НАДIЯ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30220826
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03057, м. Київ, вул. Металiстiв,17 к.401
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2143 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НАДIЯ" Private Auditing Firm "Nadiya" Україна,03057 м. Київ, вул. Металiстiв, 17, к.401 тел. 38(044)587-64-13 , 38(044) 456-86-17 e-mail: nadiy_t@yahoo.com www: nadiya-audit.org.ua Ukraine, 03057, Kiev, Metalistiv str.,17, room 401 Здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2143 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) Приватної аудиторської фiрми "НАДIЯ" про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства "РОДОС" станом на 31.12.2015 р. Адресат: акцiонерам, управлiнському персоналу, iншим користувачам фiнансової звiтностi м. Київ 20 березня 2016 р. Нами, незалежною Приватною Аудиторською Фiрмою "НАДIЯ" проведено Завдання з надання впевненостi, зокрема оцiнка (тестування) надiйностi системи бухгалтерського облiку, достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог до формування Фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва, що додається, та включає загальну iнформацiю про Приватне Акцiонерне Товариство "РОДОС" у складi: Балансу та Звiту про фiнансовi результати за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2015 року. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), видання 2014 року. "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань" викладенi у "Змiстовнiй частинi Аудиторського Звiту". Аудиторська перевiрка проводилась в термiн з 10.03.2016 року по 20.03.2016 року. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА: Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" /скорочено ПрАТ "РОДОС"/, iдентифiкацiйний код №14312157, зареєстроване Вишгородською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 27 сiчня 1995 р. (свiдоцтво Серiя ААВ № 235601), номер запису в ЄДР 1 334 120 0000 000 777. Види дiяльностi за КВЕД: 28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування; 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення; 43.29 Iншi будiвельно-монтажнi роботи; 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук. Мiсцезнаходження Товариства: 03191,м. Київ, Голосiївський р-н, вул. Ломоносова, буд. 58; Керiвник: Рябко Вiктор Iванович; Головий бухгалтер: Биховченко Надiя Iванiвна Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму: Повна назва Приватна Аудиторська фiрма "НАДIЯ" Код ЄДРПОУ 30220826 Мiсцезнаходження 03057, м. Київ, вул.. Металiстiв,17 к.401 Поштова адреса 03113, м. Київ, Проспект Перемоги, 62\1, к. 48 Реєстрацiйнi данi Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя А000 № 003948, Солом'янською РДА м. Києва 24.02.1999 р. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 2143 вiд 26.01.2001 р., чинне до 29.10.2020 р. Керiвник Топоровська Надiя Павлiвна Iнформацiя про аудитора Топоровську Н.П. Сертифiкат аудитора АПУ серiї А № 003402 вiд 25.06.1998 р., чинний до 25.06.2017 р. Контактний телефон (044) 587-64-13, 456-86-17 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: Управлiнський персонал ПрАТ "РОДОС" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи стосовно: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; - подання облiкових оцiнок. Вiдповiдальнiсть аудитора: Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки. Аудит проводився у вiдповiдностi до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 229.12.2015 N 320/1. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. " Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття їх у фiнансових звiтах. " Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке враховує оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах, для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. " Аудит включає i оцiнку облiкової полiтики, коректнiсть облiкових оцiнок управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв. Аудиторський висновок складено на виконання Рiшення вiд 03.12.2013 N 2826, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712 "Про затвердження положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". " При аналiзi господарських операцiй аудитором вивченi договiрна система, облiковi регiстри, бухгалтерський облiк, звiтнiсть, Статутнi та реєстрацiйнi документи, Накази та Положення. " Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПрАТ "РОДОС", що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною та достовiрною. Аудит фiнансової звiтностi пiдприємства за перiод 01.01.2015 р. - 31.12.2015 р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi виправлення (помилки). При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку: Можливi значення базового показника, в тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi, у % Межа суттєвої помилки, в тис. грн. 0 - 25 2 0 - 0,5 25 - 50 1,67 0,42 - 0,84 50 - 100 1,37 0,68 - 1,37 100 - 500 1,07 1,07 - 5,35 500 - 2 000 0,77 3,85 - 15,4 2 000 - 5 000 0,27 5,4 - 13,5 5 000 - 10 000 0,17 8,5 - 17 10 000 - 100 000 0,05 5 - 50 Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi - валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. Отже, станом на 31.12.2015 р. валюта балансу Товариства становила 18 927,3 тис. грн., вiдповiдно - рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 9,5 тис. грн. Це означає, що всi можливi випадки допустимих помилок в сумi 9,5 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi. На думку аудитора, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Аудит проведено на пiдставi договору № б\н вiд 10.03.2016 року. Масштаб перевiрки: з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки. У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд враховувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора. Аудитор не мiг спостерiгати за щорiчною iнвентаризацiєю активiв i зобов'язань у зв'язку з тим, що аудит був призначений пiсля 31.12.2015 р. Аудитор не може пiдтвердити акти звiряння залишкiв активiв i зобов'язань щодо дебiторської i кредиторської заборгованостi ПрАТ "РОДОС", за пiдсумками iнвентаризацiї станом на 31.12.2015 р., а тому висловлювання нашої думки здiйснено без урахування впливу коригувань, якщо такi могли бути. Отже, аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином. Висловлення умовно-позитивної думки аудитора Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "РОДОС" станом на 31 грудня 2015 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi та в цiлому вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України. Змiстовна частина аудиторського висновку 1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. На основi проведених аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996 - XIV (далi - Закон № 996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, Положення про бухгалтерський облiк операцiй Товариства. 2.Розкриття iнформацiї за видами активiв На нашу думку, оцiнка активiв достовiрно визначена та пiдтверджена даними первинного, аналiтичного та синтетичного облiку. Необоротних активи Товариства складаються з: - Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 2,5 тис. грн.. - основнi засоби( залишкова вартiсть) - 2 961,2 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв та нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам П(с)БО 7 "Основнi засоби" та iншим нормам чинного законодавства До складу активiв належать: - запаси - 5 345,7 тис.грн. - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) - 229,8 тис. грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 119,2 тис. грн. - грошовi кошти в нацiональнiй валютi - 9 016,9 тис. грн. - витрати майбутнiх перiодiв - 1 242,0 тис. грн. - iншi оборотнi активи - 10,0 тис. грн. Класифiкацiя та оцiнка активiв вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На пiдставi проведеного тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, наведених в звiтностi, можна зазначити, що наведенi в звiтностi показники активiв є реальними та оцiненi i класифiкованi згiдно нормативних вимог нацiональних П(с)БО. 3. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Пiдприємства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. Заборгованiсть за Довгостроковими зобов'язаннями, станом на 31.12.2015 року у балансi не рахується. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 1 179,4 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 23,2 тис. грн. 4.Статутний капiтал Статутний капiтал згiдно Статуту , затвердженого загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 14 вiд 15.11.2011 р.) та балансу Товариства становить 418 547,00 грн., та подiлений на 1 674 188 простих iменних акцiй номiнальної вартостi 0,25 грн. Статутний капiтал сформовано у повному обсязi. Змiни до вартостi статутного капiталу за перiод 2015 року не вносились. Порядок проведення аналiтичного облiку по рахунках "Статутний капiтал" вiдповiдає вимогам дiючого законодавства з бухгалтерського облiку. 5. Власний капiтал та вартiсть чистих активiв Станом на 31.12.2015 року власний капiтал Товариства становить 17 724,7 тис. грн. Слiд зазначити, що за перiод дiяльностi Товариства у 2015 роцi отримано чистого прибутку у сумi 4 577,6 тис. грн. До складу власного капiталу вiдноситься: - Статутний капiтал - 418,6 тис. грн.; - Додатковий капiтал - 1 839,4 тис. грн. - Резервний капiтал - 104,6 тис. грн.; - Нерозподiлений прибуток - 15 362,1 тис. грн. Iнформацiя щодо власного капiталу достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдає даним бухгалтерського облiку Товариства. Станом на 31.12.2015 року рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв, що розрахована за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" ( Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485) бiльша за статутний капiтал на 17 306,1 тис. грн. 6. Розкриття iнформацiї щодо чистого прибутку, повноти та достовiрностi вiдображених фiнансових результатiв дiяльностi товариства Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2015 рiк, вiдповiдають первинним документам. Облiк витрат та доходiв вiдповiдає вимогам вiдповiдно П(с)БО 16 "Витрати" та П(с)БО 15 "Доходи". За перiод 2015 року Товариство отримало чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї - 10 848,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 22,8 тис. грн.; iншi доходи - 329,8 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 4 026,6 тис. грн..; Iншi операцiйнi витрата - 1 596,0 тис. грн.; Фiнансовий результат, доходи та витрати, що зазначенi в звiтностi в повнiй мiрi вiдповiдають даним синтетичного облiку. Данi синтетичного облiку обґрунтованi регiстрами аналiтичного облiку та первинними документами. Фiнансовим результатом Товариства за 2015 рiк є чистий прибуток у сумi 4577,6 тис. грн. 7. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та з метою забезпечення єдиних принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi господарських операцiй в облiку i складання фiнансової звiтностi Товариством було видано Наказ № 03 вiд 05.01.2015 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2015 роцi". В облiковiй полiтицi вiдображенi всi принципи питання органiзацiї бухгалтерського облiку Товариства. 8. Розкриття складу особливої iнформацiї емiтента цiнних паперiв Слiд зазначити, що аудиторами в ходi перевiрки не отримано щодо дiй Товариства на протязi 2015 року, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"( 3480-15 ). - Змiни керiвництва Товариства не було; - Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше % акцiй за перiод 2015 року не було; - Не приймалось рiшення про зменшення статутного капiталу та утворення, припинення фiлiй, представництв; - Не приймалось рiшення про припинення або банкрутство Товариства та не порушувалась справа про банкрутство - Не приймалось рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; - Не приймалось рiшення про викуп власних акцiй; - актiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було; - У 2015 роцi фiнансову допомогу на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Товариствоу 2015 роцi не отримувало; - Не приймалось рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; - Не було порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; - Протягом 2015 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями, вiдповiдно до Закону "Про iпотечнi облiгацiї" ( iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3480-IV вiд 23.02.2006). - Станом на 31 грудня 2015 року Товариство немає в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. - Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. - Цiннi папери Приватного Акцiонерного Товариства "РОДОС" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. 9. Iнша допомiжна iнформацiя Вiдповiдно до пункту 2.7. Рiшення 1360 аудитори не отримали додаткової iнформацiї, зокрема, щодо прийнятих на протязi 2015 року рiшень Наглядовою радою про вчинення значного правочину (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Статутом Товариства не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, вiдповiдно до абзацу 2 частини першої статтi 70 в редакцiї Закону N 2994-VI вiд 03.02.2011р. 10.Аналiз фiнансового стану Товариства На пiдставi отриманих даних аудитором здiйснено аналiз показникiв стабiльностi та платоспроможностi Товариства: Показник Формула розрахунку на 31.12.14р. на 31.12.15р. 1.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К1=IIрозд.активу балансу+стр.1200/III роздiл пасиву балансу 118,5 13,3 2.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К2=грошовi кошти\III пасиву балансу 0,01 0,01 3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3=Iрозд.пасиву балансу\III+IV роздiл пасиву балансу 24,9 7,5 4.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом К4=III+IV розд.пасиву балансу\I розд.пасиву балансу 0,01 0,07 5.Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К5=чистий прибуток/пiдсумок активу балансу 0,02 0,24 6.Коефiцiєнт ефективностi використання власного капiталу К6=чистий прибуток\Iроздiл пасиву балансу 0,02 0,26 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за даними балансу пiдприємства, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. З таблицi видно, що показники лiквiдностi мають стабiльнi значення, платоспроможнiсть Товариства має стабiльний характер. На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану аудитор робить висновок, що фiнансовий стан акцiонерного товариства стабiльний, та не має залежнiсть вiд залучених коштiв. Велика вiрогiднiсть його безперервного функцiонування як суб'єкта господарювання. Iнша iнформацiя. Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 "Безперервнiсть" аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Пiдприємства припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi. Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 "Подальшi подiї" аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати звiту незалежних аудиторiв. Протягом перiоду, починаючи з дати звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства. Аудитор, що проводив перевiрку Топоровська Н.П. Сертифiкат аудитора серiї А №003402 вiд 25.06.1998 р.,чинний до 25.06.2017 р. Директор Приватної Аудиторської фiрми "Надiя" Топоровська Н.П.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2014 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори не скликалися Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) вiдсутнi
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) вiдсутнi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Не може бути одночасно директором i ревiзором X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора не змiнено

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планується

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" за ЄДРПОУ 14312157
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.22
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 03191 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58 (044) 596-52-22

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2.5 2.5
Основні засоби: 1010 3156.5 2961.2
- первісна вартість 1011 4059.2 4070.3
- знос 1012 ( 902.7 ) ( 1109.1 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 3159 2963.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6519.6 5345.7
- у тому числі готова продукція 1103 8.9 0.3
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 211.5 229.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 11.5 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 107.2 119.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2119 9016.9
Витрати майбутніх періодів 1170 1104.4 1242
Інші оборотні активи 1190 0 10
Усього за розділом II 1195 10073.2 15963.6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 13232.2 18927.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 418.6 418.6
Додатковий капітал 1410 1839.4 1839.4
Резервний капітал 1415 104.6 104.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10784.5 15362.1
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 13147.1 17724.7
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 59.6 1179.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 59.6 1000.4
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 25.5 23.2
Усього за розділом IІІ 1695 85.1 1202.6
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 13232.2 18927.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10848 3155.2
Інші операційні доходи 2120 22.8 53.4
Інші доходи 2240 329.8 216.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11200.6 3424.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4026.6 ) ( 2304.2 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1596 ) ( 804.5 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 5622.6 ) ( 3108.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 5578 316
Податок на прибуток 2300 ( 1000.4 ) ( 59.4 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4577.6 256.6


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Рябко Вiктор Iванович
Головний бухгалтер Биховченко Надiя Iванiвна