Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14312157
4. Місцезнаходження емітента
03191 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 596-52-22 (044) 596-52-20
6. Електронна поштова адреса емітента
info@rodos.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http://rodos.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня тому що пiдприємство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається оскiльки вiдсутня дана посада.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв, не має державної частки, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.
Iнформацiя про облiгацiї не надається в зв'язку з тим, що облiгацiї пiдприємством не випускалися.
Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися.
Iнформацiя про викуп власних акцiй не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня тому, що боргових цiнних паперiв товариство не випускало та гарантiй третьої особи не отримувало.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не надається в в зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї у звiтному перiодi
До складу звiту не включено звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
В Iнформацiї про стан корпоративного управлiння роздiл Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється оскiльки емiтент не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "РОДОС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
AАВ № 235601
3. Дата проведення державної реєстрації
27.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
418547.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.22 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
43.29 ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
10. Органи управління підприємства
Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Директор. Ревізор.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АК ПромІнвестбанк м.Київ
2) МФО банку
300012
3) Поточний рахунок
2600861999180
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АК ПромІнвестбанк м.Київ
5) МФО банку
300012
6) Поточний рахунок
26009619991808

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава, в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України д/н д/н м. Київ д/н д/н д/н 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Biктор Іванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1954
5) Освіта**
Вища, Київський політехнічний інститут, 1977р., спеціальність "Електронно-обчислювальні машини", кваліфікація - інженер-системотехнік
6) Стаж керівної роботи (років)**
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", голова правління
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2011 терміном на 5 років
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначені статутом товариства та "Положенням про виконавчий орган". Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. Дозволу на розкриття інформації про розмір зарплати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Загальний стаж керівної роботи 29 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - голова правління ВАТ "Родос". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сьомушкін Артем Юрійович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1980
5) Освіта**
Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2004р., спеціальність "Інформаційно-вимірювальні системи", кваліфікація - магістр з інформаційно-вимірювальних систем
6) Стаж керівної роботи (років)**
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", провiдний інженер
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2011 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначені статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емітент не виплачував голові наглядової ради винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 9 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - провiдний інженер ПрАТ "Родос". Посаду на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биховченко Надія Іванівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1958
5) Освіта**
Середня спеціальна, Республіканський заочний технологічний технікум, 1981р., спеціальність - планування на підприємствах побутового обслуговування населення, кваліфікація - технік-плановик.
6) Стаж керівної роботи (років)**
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Родос", економіст
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2011 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначені статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емітент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода головному бухгалтеру виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 17 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - головний бухгалтер ВАТ "Родос". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Олександр Вікторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1984
5) Освіта**
Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2007р., спеціальність "Інформаційно-вимірювальні системи", кваліфікація - інженер-електронік
6) Стаж керівної роботи (років)**
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НТУУ "КПI", студент
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2011 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначені статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емітент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 4 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - член наглядової ради ПрАТ "Родос". Посаду на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайленко Тамара Олександрівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1959
5) Освіта**
Вища, Донецький державний університет, 1983р.,спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст-математик
6) Стаж керівної роботи (років)**
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Сієс про сервіс", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2011 терміном на 5 років
9) Опис
Повноваження та обов'язки ревізора визначені статутом товариства та "Положенням про ревізора". Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 14 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - головний бухгалтер ТОВ "Сієс про сервіс". Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Сієс про сервіс" (04071, м. Київ, вул.Олегівська 36). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Рябко Віктор Іванович д/н д/н д/н 1376515 82.21985822381 1376515 0 0 0
Голова наглядової ради Сьомушкін Артем Юрійович д/н д/н д/н 2000 0.11946089687 2000 0 0 0
Член наглядової ради, головний бухгалтер Биховченко Надія Іванівна д/н д/н д/н 54388 3.24861962934 54388 0 0 0
Член наглядової ради Рябко Олександр Вікторович д/н д/н д/н 72681 4.34126872251 72681 0 0 0
Ревізор Михайленко Тамара Олександрівна д/н д/н д/н 2000 0.11946089687 2000 0 0 0
Усього 1507584 90.04866836938 1507584 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н 1376515 82.21985822381 1376515 0 0 0
Усього 1376515 82.219858223808 1376515 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 90.05
Опис Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту товариства. 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства Всi питання порядку денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. Затверджений порядок розподiлу прибутку, дивiденди не виплачуватимуться. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н
Опис Дивiденди за звiтний та попереднiй перiод не нараховувалися i не виплачувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Лахно Тарас Анатолійович
Організаційно-правова форма Пiдприємець - фiзична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2609505254
Місцезнаходження 02232 м. Київ д/н д/н вул. М.Цвєтаєвої, 5, к. 84
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2763
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2001
Міжміський код та телефон (044)292-95-71
Факс (044)292-95-71.
Вид діяльності Аудиторська діяльність, інформаційно-консультаційні послуги
Опис Аудиторська діяльність, інформаційно-консультаційні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24381627
Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Червоноармійська, 65, оф. 410, 411
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 289-10-70
Факс (044) 289-34-78
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2000 308/10/1/2000 Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області UA4000136766 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 1674188 418547.00 100.000000000000
Опис Акцiї розмiщенi у повному обсязi. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на організованому внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Відкрите акціонерне товариство "РОДОС" (Розробки та Дослідження) засноване вiдповiдно до Рішення Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу i конверсії України від 26. 01.1995р. №110 шляхом перетворення державного підприємства "Вишгородське спеціальне конструкторсько-технологiчне бюро" (ВСКТБ) у відкрите акціонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993р.
Підприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробів та технологій у наступних галузях:
- лiфтобудування - системи керування пасажирськими ліфтами, електронні комплектуючі до ліфтів та спеціальне технологічне обладнання.
Загальними зборами акціонерів 15.11.11р. прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "РОДОС" на Приватне акціонерне товариство "РОДОС" у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства.
Розвиток товариства за звітний 2013 рік пов'язаний з розробкою та виробництвом ліфтового електрообладнання. Організаційних змін, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення чи виділу в товаристві не відбувалось.
Товариство не планує та не очікує в подальшому злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Підприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробів та технологій у галузі лiфтобудування: системи керування пасажирськими ліфтами, електронні комплектуючі до ліфтів та спеціальне технологічне обладнання.
Товариство повністю самостійне, не входить в склад будь-яких корпорацій, холдингів i т.п. Не має філій, представництв, дочірніх підприємств.
Організаційна структура товариства не змінилась. Вищим органом ПрАТ "РОДОС" є загальні збори акціонерів. Керівництво поточною діяльністю здійснює директор. Діяльність директора контролює наглядова рада на чолі з головою наглядової ради. Контроль за фінансово-господарською діяльністю забезпечує ревізор.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 6 осіб. Позаштатні працівники та особи, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відсутні.
Фонд оплати праці штатних працівників - 711,9 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 70,8 тис. грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства відсутня.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство повністю самостійне, не входить до складу будь-яких об"єднань, корпорацій, холдингів i т.п.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності та не отримував фінансовий дохід від цієї діяльності.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облік та фінансова звiтнiсть ПрАТ "РОДОС" органiзованi вiдповiдно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні" (з наступними змінами), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000р. №419 та ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. №137.
В товаристві діє журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку.
Облік на підприємстві ведеться у відповідності з спрощеним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фiнансiв України від 19.04.2001р. №186.
Валютою звітності ПрАТ "Родос" являється гривня, а одиницею виміру - тис. грн.
Нарахування амортизації в 2013 р. здійснювалось із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.
Облік запасів ведеться за первісною вартістю. Переоцінка запасів не проводилась.
Фінансові інвестиції товариством не залучалися.Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами продукції, що розробляється i випускається товариством являються електронні комплектуючі вироби для пасажирських лiфтiв. Найбільш перспективним та науковоємким являється виробництво сучасних мікропроцесорних систем керування пасажирськими ліфтами.
Виробництво від сезонних змін не залежить.
Ринками збуту є підприємства України. Це заводи з виробництва ліфтів та підприємства з ремонту та технічного обслуговування ліфтів.
Основні ризики підприємства пов'язані з тим, що підприємство виробляє не кінцевий продукт, а комплектуючі до ліфтів. Тому цілком залежить від технічної політики споживачів електронних комплектуючих до ліфтів. Зменшити ризики та зберегти свій сегмент на ринку збуту можна тільки за рахунок якості продукції, сервісного обслуговування та постійного поліпшення технічних характеристик виробів.
Оскільки сегмент ринку електронних комплектуючих для ліфтів досить вузький, то всі його учасники добре знають одне одного. Тому значних витрат на рекламу та дистрибуцію не потребує. Продаж здійснюється тільки по прямих договорах із замовниками.
Матеріали (листовий метал, склотекстоліт, фарби і т.п.) вітчизняного виробництва і доступні. Покупні комплектуючі вироби (мікросхеми, транзистори, діоди, індикатори і т.п.) закупаються в основному по імпорту. Ціни повністю залежать від кон'юнктури на світових ринках, курсів валют та податкових навантажень на імпорт.
Ліфтова галузь розвивається по шляху використання як нових технологій виробництва (лазерна порізка, гнуття та пробивка отворів у металі), так і нових технічних рішень в основних елементах ліфта (асинхронні та синхронні безредукторні лебідки з використанням енергозберігаючих частотних приводів, сучасних адаптивних частотних приводів дверей та розподілених мікропроцесорних систем керування ліфтами). Підприємство займається розробкою та виготовленням сучасних мікропроцесорних систем керування ліфтами та інших електронних комплектуючих до ліфтів.
Основну конкуренцію складають закордонні компанії (Білорусія - Могилівліфтмаш, Росія - Щербінкаліфт, ОТІС і т.п.). Особливість продукції підприємства полягає в наявності в ній ряду технічних характеристик, що перевершують аналогічні показники у конкурентів.
Підприємство свій розвиток пов'язує із розробкою та виробництвом сучасної ліфтової електроніки. Це дасть можливість розширити ринок збуту продукції.
Основними постачальниками є чотири підприємства, які постачають електронні компоненти, пускачі, кабелі і друковані плати.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останні 5 років придбання або відчуження активів не відбувалось. Залучення значних інвестицій та придбань, пов"язаних з господарською діяльністю товариства, не планується.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Протягом звітного періоду між емітентом, з однієї сторони, і власниками істотної участі, членами наглядової ради та членами виконавчого органу, з іншої сторони, правочини не укладались.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Підприємство має у власності офісне приміщення, комп'ютери, дві транспортні одиниці, лабораторне обладнання та стенди. Орендоване майно відсутнє. В 2013 р. придбавались і введені в експлуатацію основні засобі на суму 863,3 тис. грн., в тому числі введено в експлуатацію транспортний засіб на суму 835,2 тис. грн. Вибуття основних засобів склало за первісною вартістю 454,1 тис. грн., в тому числі транспортний засіб на суму 410,3 тис. грн.
Виробничі потужності підприємства завантажені майже на 100%. Основні засоби використовуються і утримуються за місцезнаходженням підприємства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, так як шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно не шкідливе. Підприємство не планує інвестувати у капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Оскільки продукція товариства купується споживачами в основному за рахунок перерозподілу бюджетних коштів, то проблема зміни управління фінансовими потоками являється пріоритетною і вирішення можливе тільки шляхом внесення відповідних змін у законодавчі акти.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства в 2013 р. у товариства відсутні.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування поточних витрат на виробництво та розробку нових видів електронного ліфтового обладнання товариство здійснює за рахунок власних коштів. Робочого капіталу для власних потреб достатньо. Ліквідність задовільна.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорів у товариства немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Підтримати виробництво існуючої номенклатури ліфтового електронного обладнання.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство самостійно за рахунок власних коштів проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по розробці та підготовці виробництва сучасного ліфтового електронного обладнання. Вартість цих робіт в 2013 р. становить 236,9 тис. грн.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи стороною в яких виступає емітент відсутні.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Товариство, крім основної, не випускає іншої продукції та не надає інших послуг, не має торгових марок і патентів.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2735.4 3397.2 0 0 2735.4 3397.2
будівлі та споруди 2350.8 2302.6 0 0 2350.8 2302.6
машини та обладнання 94.4 63.1 0 0 94.4 63.1
транспортні засоби 254.4 1013.4 0 0 254.4 1013.4
інші 35.8 18.1 0 0 35.8 18.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2735.4 3397.2 0 0 2735.4 3397.2
Опис Мінімальний термін користування основними засобами складає:
будівлі та споруди - 20 років;
машини та обладнання - 5 років;
транспортні засоби - 5 років;
інші - 12 років.
Первісна вартість основних засобів становить на початок року 3713,0 тис. грн., на кінець -4122,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 18%. Сума нарахованого зносу на 31.12.12р. - 977,6 тис. грн., сума нарахованого зносу на 31.12.13р. - 724,9 тис. грн.
Переоцінка основних засобів не проводилась, амортизація нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу.
Обмеження, передбачені чинним законодавством, на володіння, користування та розпорядження основними засобами товариства відсутні.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 12890.5 11489.7
Статутний капітал (тис. грн.) 418.6 418.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 418.6 418.6
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів (12890.500 тис. грн.) більше статутного капіталу (418.600 тис. грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
Податкові зобов'язання Х 474.20 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 52.20 Х Х
Усього зобов'язань Х 526.40 Х Х
Опис

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергові загальні збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) відсутні

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) відсутні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Не може бути одночасно директором і ревізором

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора не змінено

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) не планується

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "РОДОС" за ЄДРПОУ 14312157
Територія м. Київ за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО за КОДУ
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 28.22
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 03191 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Код за ДКУД 1801006
Баланс на "31" грудня 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 2.5 2.5
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 2735.4 3397.2
- первісна вартість 031 3713.0 4122.1
- знос 032 ( 977.6 ) ( 724.9 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
- первісна вартість 036 -- --
- накопичена амортизація 037 ( -- ) ( -- )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 -- --
Інші необоротні активи 070 -- --
Усього за розділом I 080 2737.9 3399.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4499.4 5790.1
Поточні біологічні активи 110 -- --
Готова продукція 130 18.2 8.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1518.2 391.9
- первісна вартість 161 1518.2 391.9
- резерв сумнівних боргів 162 ( -- ) ( -- )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.4 --
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 760.9 357.1
Поточні фінансові інвестиції 220 -- --
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2118.1 2655.2
- у тому числі в касі 231 -- --
- в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 -- 30.0
Усього за розділом II 260 8915.2 9233.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 538.1 784.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --
Баланс 280 12191.2 13416.9
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 418.6 418.6
Додатковий вкладений капітал 320 1839.4 1839.4
Резервний капітал 340 104.6 104.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9127.1 10527.9
Неоплачений капітал 360 ( -- ) ( -- )
Усього за розділом I 380 11489.7 12890.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 -- --
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 -- --
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -- --
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 -- --
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 466.7 474.2
- зі страхування 570 -- --
- з оплати праці 580 -- --
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 -- --
Інші поточні зобов'язання 610 234.8 52.2
Усього за розділом IV 620 701.5 526.4
V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 12191.2 13416.9

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) --
д/н
Директор Рябко Віктор Іванович
Головний бухгалтер Биховченко Надія Іванівна

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2013 рік

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7292.6 8386.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1280.5 ) ( 1426.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 6012.1 6960.1
Інші операційні доходи 040 265.3 55.2
Інші доходи 050 196.9 236.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 6474.3 7251.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 3896.9 ) ( 3984.7 )
Інші операційні витрати 090 ( 852.0 ) ( 574.4 )
у тому числі: 091 -- --
092 ( -- ) ( -- )
Інші витрати 100 ( -- ) ( -- )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 4748.9 4559.1
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 1725.4 2692.3
Податок на прибуток 140 ( 324.6 ) ( 590.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 1400.8 2102.3
Забезпечення матеріального заохочення 160 -- --
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 -- --
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 -- --


д/н
Директор Рябко Віктор Іванович
Головний бухгалтер Биховченко Надія Іванівна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Лахно Тарас Анатолійович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 2609505254
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 5, к. 84
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2763
30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОР (ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ) ЛАХНО ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ (Свідоцтво № 2763 від 30 листопада 2001 р.) 02232, м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 5, к. 84, код 2609505254, тел. (044) 331-18-20, e-mail: t_2008@ukr.net, р\р № 26009171723 в Київській регіональній дирекції "Райффайзен Банк Аваль" м. Києва, МФО 380805. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "РОДОС" за 2013 рік. м. Київ 12 березня 2014 р. Фізичною особою-підприємцем аудитором Лахно Тарасом Анатолійовичем виконана аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (далі - Підприємство) за 2013 рік. 1. Основні відомості про емітента. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "РОДОС". Код за ЄДРПОУ: 14312157. Місцезнаходження: Україна, 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58. Дата державної реєстрації: 27.01.1995 р. Розрахунковий рахунок № 26008619991809 в ПАТ "ПІБ" м. Києва, МФО 300012. Основні види діяльності за КВЕД: " 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання; " 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; " 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. 2. Опис аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720, надання впевненості та етики та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.11 р. № 1360 (далі - "Вимоги"). Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки. Масштаб проведення аудиторської перевірки: Перевірка проводилась по програмі: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; правильність формування валових доходів і витрат; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; особливості обліку в акціонерних товариствах; дотримання податкового законодавства; дотримання діючих національних Плану рахунків і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - ПСБО). Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій і перевірок контролюючих організацій, первинних документів. Аудиторська перевірка проводилась з використанням вимог Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про ПДВ", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податкового Кодексу України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства фінансів України з питань організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні, Міжнародних стандартів аудиту. Перелік перевіреної фінансової інформації. Для перевірки було надано таку фінансову звітність: " Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2013 року. На Підприємстві видано наказ з обліковою програмою. 3. Опис відповідальності управлінського персоналу. Управлiнський персонал Підприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; - вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам; - повноту та достовірність представленої для перевірки фінансової звітності, точність і повноту відображення в первинних документах господарських і фінансових операцій, своєчасність записів в документах синтетичного та аналітичного обліку. Директор - Рябко В.І. Головний бухгалтер - Биховченко Н.І. 4. Опис відповідальності аудитора. Вiдповiдальнiсть аудитора обумовлена статтями 19, 20, 21, 22 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо перевірених фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. При перевiрцi аудитор оцiнював ризики суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства, оцiнював вiдповiднiсть обраної пiдприємством облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо перевіреного фінансового звіту на підставі проведеної аудиторської перевірки. 5. Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів. Підприємство використовує власні необоротні активи, оцінка яких у обліку та формах звітності достовірна. Поточний аналітичний та синтетичний облік надходження об'єктів, їх вибуття, ремонт ведеться у відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Знос (амортизація) основних засобів нараховується у відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби" та Податковим кодексом України. Первісна вартість основних засобів Підприємства станом на 01.01.2013 р. складала 3713,0 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 4122,1 тис. грн. Знос основних засобів Підприємства станом на 01.01.2013 р. складав 977,6 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 724,9 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2013 року становила - 2735,4 тис. грн., станом на 31.12.2013 року - 3397,2 тис. грн. Залишкова вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 01.01.2013 року становила - 2,5 тис. грн., станом на 31.12.2013 року - 2,5 тис. грн. Облік та оцінка нематеріальних активів відповідає вимогам ПСБО 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. Оцінка і облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності з ПСБО 12 "Фінансові інвестиції". Облік наявності і руху виробничих запасів ведеться у відповідності з ПСБО 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Станом на 01.01.2013 р. вартість виробничих запасів становила 4499,4 тис. грн., на 31.12.2013 р. - 5790,1 тис. грн. Станом на 01.01.2013 р. вартість готової продукції становила 18,2 тис. грн., на 31.12.2013 р. - 8,9 тис. грн. Облік витрат на виробництво, оцінка незавершеного виробництва і формування позареалізаційних прибутків і збитків проводились у відповідності з ПСБО 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. Облік касових операцій ведеться у відповідності з Порядком ведення касових операцій у народному господарстві України, затвердженим постановою Національного банку України від 19.02.2001 р. № 72. По операціям на розрахунковому рахунку відхилень від нормативів не встановлено. Залишки на рахунках обліку грошових коштів відповідають касовій книзі і випискам банків. На поточних рахунках Підприємства в банках в національній валюті на 01.01.2013 р. обліковувалось - 2118,1 тис. грн., на 31.12.2013 р. - 2655,2 тис. грн. Дебіторську і кредиторську заборгованість, по яким минув термін позовної давності, не встановлено. Оцінка й облік розрахунків ведеться з дотриманням вимог ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237. Розмір дебіторської заборгованості станом на 01.01.2013 р. склав 2279,5 тис.грн., станом на 31.12.2013 р. - 749,0 тис. грн. Вартість інших оборотних активів станом на 31.12.2013 р. склала 30,0 тис.грн. Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку активів відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. 6. Оцінка та облік зобов'язань. Визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться з дотриманням вимог ПСБО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Наявність зобов'язань, по яким минув термін позовної давності, не встановлено. Розмір кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013 р. складає 701,5 тис. грн., на 31.12.2013 р. - 526,4 тис. грн. Розрахунки підприємства по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню проводились згідно з діючим законодавством, відхилень від нормативів не встановлено. Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку зобов'язань відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. 7. Власний капітал. Статутний капітал Підприємства станом на 31.12.2013 року становить 418547- (чотириста вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок сім) гривень, розділений на 1674188 простих іменних акцій вартістю 0,25 гривні кожна акція. Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал сформовано повністю. Синтетичний і аналітичний облік Статутного капіталу ведеться згідно діючих нормативів. До складу власного капіталу входить також: " Додатковий капітал в сумі 1839,4 тис. грн.; " Резервний капітал в сумі 104,6 тис. грн..; " Нерозподілений прибуток в сумі 10527,9 тис. грн. Вартість власного капіталу Підприємства станом на 01.01.2013 р. складала 11489,7 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 12890,5 тис. грн. Підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. 8. Повнота та відповідність показників фінансової звітності. В концептуальну основу підготовки фінансової звітності підприємства покладено: Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р., Наказ Міністерства фінансів України № 196 від 30.09.1998 р. "Про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва", Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. та ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137. Облік на підприємстві ведеться за спрощеною системою. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-14 від 16.07.99 р. (з наступними змінами), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Облік ведеться у відповідності з спрощеним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186. За результатами роботи 2013 року отриманий прибуток в сумі 1400,8 тис. грн. Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 р. склав 10527,9 тис. грн., що відображено у рядку 350 балансу на кінець звітного року вірно. Фінансова та статистична звітність складаються вчасно. Проведеною аудиторською перевіркою підтверджується валюта балансу Підприємства станом на 31.12.2013 р. в сумі 13416,9 тис. грн. (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч дев'ятсот грн.). Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних фінансової звітності підприємства даним бухгалтерського обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. На думку аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства України. 9. Аналіз показників фінансового стану. Фінансовий стан Підприємства характеризується слідуючими показниками: ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 12,71 17,54 >1,0 Цей показник визначає платоспроможність підприємства сплати зобов'язань власними активами. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 12,71, на кінець - 17,54. Це дає змогу зробити висновок про додержання підприємством розрахункової дисципліни. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт швидкої ліквідності 6,27 6,52 0,6-0,8 Цей показник визначає спроможність оборотних коштів перетворитися у готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності. Швидка ліквідність визначається відношенням усіх поточних активів до короткострокових зобов'язань. Розрахований коефіцієнт на початок року становить 6,27, на кінець - 6,52. Це дає змогу зробити висновок про відсутність дефіциту готівкових коштів на підприємстві. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт абсолютної ліквідності 3,02 5,04 >0, збільшення Цей показник визначає стан ділової активності підприємства та її ефективність, спроможність наявними власними коштами розрахуватися з кредиторами, акціонерами, бюджетом, банками. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 3,02, на кінець - 5,04. Це дає змогу зробити висновок про достатній рівень платоспроможності підприємства. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Чистий оборотний капітал 8213,7 8706,8 Збільшення Цей показник показує перевищення власних оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями. Розрахований коефіцієнт вказує про перевищення оборотних активів над поточними зобов'язаннями підприємства. А збільшення оборотних активів свідчить про покращення фінансового стану підприємства. ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт фінансової стійкості 0,94 0,96 >0,5 Цей показник показує процент власного капіталу в структурі фінансів. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,94, на кінець - 0,96. Це вказує про високий рівень власного капіталу в формуванні оборотних коштів підприємства. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 0,06 0,04 <1, зменшення Цей показник показує співвідношення усіх зобов'язань до власного капіталу. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,06, на кінець - 0,04. Це вказує про достатній рівень власного капіталу для погашення зобов'язань підприємства. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 11,71 16,64 >0,1 Цей показник показує співвідношення чистого оборотного капіталу до поточних зобов'язань підприємства. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 11,71, на кінець - 16,64. Це вказує про збільшення рівню чистого оборотного капіталу для погашення поточних зобов'язань підприємства. Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Норма Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,72 0,68 >0, збільшення Цей показник показує співвідношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу підприємства. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,72, на кінець - 0,68. Це вказує про зміни (зменшення) власного капіталу в структурі оборотних коштів підприємства. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ Показник Станом на 01.01.2013 р. Станом на 31.12.2013 р. Зміни Коефіцієнт рентабельності активів 0,19 0,10 -9,0 % Цей показник характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку і показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи. Розрахований коефіцієнт на початок періоду становив - 0,19, на кінець - 0,10. Отже, показник рівня прибутковості вкладених в активи коштів зменшився на 9,0 %. 10. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності. На думку аудитора, повний комплект фінансової звітності Підприємства, складений станом на 31.12.2013 р., надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан, результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів Підприємства згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. В концептуальну основу підготовки фінансової звітності Підприємства покладено Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Фінансова інформація справедливо та достовірно відображена в річних фінансових звітах, які відповідають вимогам чинного законодавства. 11. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства. У відповідності до затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29.09.11 року № 1360 "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", щодо проведення розрахунку чистих активів, аудитором проведений також розрахунок вартості чистих активів Приватного акціонерного товариства "РОДОС" станом на 31.12.2013 р. Показники розрахунку вартості чистих активів Сума, тис. грн. Активи, в т. ч. : Необоротні активи 3399,7 Оборотні активи 9233,2 Витрати майбутніх періодів 784,0 Активи, усього 13416,9 Зобов'язання, в т. ч.: Забезпечення наступних витрат і платежів -- Довгострокові зобов'язання -- Поточні зобов'язання 526,4 Зобов'язання, усього 526,4 РОЗРАХУНКОВА ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ 12890,5 Висновок: вимоги ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів, більшої від статутного капіталу, Приватного акціонерного товариства "РОДОС" станом на 31.12.2013 р. дотримується. 12. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, що подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Аудитор розглянув іншу інформацію з метою виявлення та ідентифікації суттєвих розбіжностей з перевіреною фінансовою звітністю. Під час вивчення іншої інформації суттєвих розбіжностей з перевіреною фінансовою звітністю не виявлено. 13. Думка аудитора стосовно виконання значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Підприємства за даними річної фінансової звітності) аудиторською перевiркою не виявлено. 14. Думка аудитора щодо стану корпоративного управління. Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України та Статуту товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акціонерів. Наглядова рада підприємства здійснює контроль та регулювання діяльності виконавчого органу. В товариствi введена посада ревізора, який проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року. Статутом підприємства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту. 15. Думка аудитора стосовно ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Аудитор при проведенні аудиту відповідно до МСА отримав достатньо впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. 16. Основні відомості про аудитора. Фізична особа-підприємець аудитор Лахно Тарас Анатолійович здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 30.11.2001 р. № 2763, виданого Аудиторською Палатою України та сертифікату аудитора серії А № 004062, виданого 24.12.1999 р. та дійсного до 24.12.2018 р. Місце проживання СПД аудитора Лахно Т.А.: 02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 5, к. 84, тел.\факс (044) 331-18-20. Аудиторська перевірка проводилась на підставі договору № 4-А від 24.02.2014 р. Дата початку перевірки - 24.02.2014 р., дата закінчення - 12.03.2014 р. Фізична особа-підприємець аудитор ( сертифікат аудитора серії А № 004062, дійсний до 24.12.2018 р.) Т.А. Лахно Дата аудиторського висновку - 12 березня 2014 р.